Česky / Deutsch

Římskokatolické farnosti ve Františkových Lázních

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO ŘÁDU    


(KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ)   Podmínky přijetí jsou prosté. Jelikož náš Řád patří mezi řády kněžské, není možné vstoupit a být v řádu pouze bratrem. Každý uchazeč tedy musí mít absolvované středoškolské vzdělání (s maturitou). Po ročním noviciátu, který probíhá zpravidla v hlavním řádovém domě v Praze (ul. Platnéřská č. 4) vedle Karlova mostu, následuje složení tříletých časných slibů. Tehdy se klerik slibem zaváže k čistotě (pohlavní zdrženlivost), chudobě (uvážené nakládání s majetkem) a poslušnosti (přijetí autority) na stanovenou dobu. V období časných slibů probíhá příprava k přijetí kněžského svěcení (5 let studium theologie na universitě). Po uplynutí doby časných slibů může být klerik připuštěn (po uvážení obou stran) buď k prodloužení časných slibů o další období, nebo k složení slavných slibů (taktéž čistoty, chudoby a poslušnosti, ale už natrvalo) a tím k plnoprávnému a definitivnímu členství. Časné sliby mohou být složeny pouze na tři tříletá období, pak musí klerik buď odejít, nebo složit sliby slavné – tj. natrvalo).
  Noviciát trvá 1 rok, začíná tzv. obláčkou (předání řádového oděvu). V tomto období se zkoumá, zda kandidát má od Boha povolání k členství v Řádu. Novic se seznamuje s povinnostmi a právy člena vůči Řádu a sám poznává, zda je schopen, s Boží pomocí, jim dostát. V tomto seznamování se s Řádem je novicovi nápomocen velmistrem ustanovený kněz – novicmistr. V současnosti je novicmistrem P. Jaroslav Ptáček, O.Cr.
  V průběhu noviciátu, ale i v průběhu klerikátu (tj. v období časných slibů) kandidát pravidelně a často přijímá svátosti Eucharistie a smíření a koná s ostatními členy liturgické modlitby a rozjímání.
  Kdykoliv v průběhu noviciátu může novic svou přípravu ukončit a odejít, když pozná, že není jeho cestou, stát se křižovníkem.
  Podobně může klerik odejít po uplynutí doby, na kterou složil časné sliby.
 
Stručně zní podmínky přijetí do noviciátu tedy asi takto:

  1) muž;
  2) starší 17 let;
  3) biřmovaný katolík;
  4) po maturitě;
  5) s povoláním k řeholnímu kněžství.
 
Stručně obvyklý postup přijetí za plnoprávného člena Řádu:

  1) představení se velmistrovi;
  2) žádost velmistrovi o přijetí do noviciátu;
  3) přijetí do noviciátu na jeden rok, přijetí se děje tzv. obláčkou, tj. předáním řádového roucha v
      kapitulní síni;
  4) těsně před uplynutím noviciátu žádost velmistrovi a jeho radě o složení časných slibů;
  5) složení časných slibů (nejčastěji na 3 roky);
  6) období trvání časných slibů – klerikát – příprava k jáhenskému a kněžskému svěcení;
  7) těsně před uplynutím klerikátu žádost velmistrovi a jeho radě o složení slavných slibů;
  8) složení slavných (trvalých) slibů a tím i plnoprávné členství v Řádu s právem účasti na kapitulách;
  9) Jáhenské a kněžské svěcení.
  
  Řád je řízen velmistrem a jeho generální radou. Zásadní rozhodnutí jsou činěna společným usnesením všech plnoprávných členů (generální kapitula). Řád je podřízen pouze Apoštolskému stolci.   
Pravidla života Řádu stanovují dva základní dokumenty:

  1) Řehole sv. Augustina
  2) Konstituce Řádu
  
  Členové Řádu podle svých schopností a vloh buď mohou setrvat v klášteře, nebo (a to je častější) pracují jako správci farností (faráři), které patří našemu Řádu a jsou rozesety na různých místech naší vlasti. Tito křížovníci se i tak pravidelně scházejí v klášteře na společná jednání a setkání.
  Naše špitální činnost se přetvořila z péče o nemocná těla spíše v péči o nemocné duše – proto duchovní péče ve farnostech. Řád se stará, aby žádný člen Řádu, jakkoliv vzdálen od komunity v místě svého působení nestrádal a měl vše potřebné k tomu, aby mohl jako reprezentant dědictví sv. Anežky České sloužit potřebným.
  
  Pakliže bydlíte někde blízko nějakého působiště některého z křižovníků, zkuste jej kontaktovat. Chcete-li se ještě dál dotazovat u mě pomocí mailu, klidně můžete. Budete-li chtít, mohu Vám poslat DVD s nahrávkou obřadu přijetí do noviciátu a obřadu složení slavných slibů. V tom případě ale budu potřebovat vaši listovní adresu.
  
  Žehná
  
  P. Jan Nep. Janeček, O.Cr.