Česky / Deutsch

Římskokatolické farnosti ve Františkových Lázních

Poutní slavnost povýšení Sv. Kříže 2012


(stiskem klávesy F11 zvětšíte okno prohlížeče)
(kliknutím na obrázek ho zvětšíte, klávesou ESC zavřete)
Zpět do Fotogalerie 2012

16. září 2012, nejbližší neděli po svátku Povýšení Sv. Kříže, slavili jsme poutní slavnost našeho farního kostela. Letos byla celá tato slavnost ozvláštněna, když byla hodnota Svatého Kříže podtržena ještě i tím, že o tomto dni J.M. velmistr Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou Dr. Josef Šedivý požehnal nově instalovaný opravený věžní kříž. Velmi zajímavé fotografie ze snímání, opravy a opětovné instalace tohoto kříže můžete shlédnout v jiných galeriích. Po poutní mši svaté se kondukt duchovních dostavil před kostel, kde už čekalo shromáždění lidu. Pak pan velmistr zahájil obřad těmito slovy:

Ve jménu Otce i Syna † i Ducha Svatého.
Amen.
Milost našeho Pána Ježíše Krista, který na Kříži zvítězil nad hříchem a smrtí, ať je s vámi se všemi.
I s tebou.
Jsme shromážděni k požehnání obnoveného věžního kříže. S vírou a velkou úctou si připomínáme, že na Kříži dovršil náš Pán Ježíš Kristus dílo své lásky. Chceme tuto chvíli prožít s opravdovou vnitřní účastí, aby nám tajemství svatého Kříže jasně zazářilo v životě, a my poznali, jaká z Kříže pramení síla.
Modleme se.
Bože, tvůj Syn smířil svou smrtí na kříži celé lidstvo s tebou. Shlédni na nás a dej, ať jsme mocí Kříže chráněni před hříchem, ať ochotně přijímáme každý den svůj vlastní kříž a po cestách Evangelia šťastně dosáhneme nebeské slávy. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Pak pan velmistr vstoupil do gondoly vysokozdvižné plošiny následován farářem. Když byla gondola maximálně přiblížena ke kříži na věži, zahájil pan velmistr žehnání:

V.: Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
R.: Qui fecit caelum et terram.
V.: Dóminus vobíscum.
R.: Et cum spíritu tuo.

Orémus.
Rogámus te, Dómine sancte, Pater omnípotens, aetérne Deus: ut dignéris bene † dícere hoc signum Crucis, ut sit remé­dium salutáre géneri humáno; sit solíditas fídei, proféctus bonórum óperum, redémptio animárum; sit solámen, et protéctio, ac tutéla contra saeva jácula inimicórum. Per Christum, Dómi­num nostrum. R. Amen.

(Což volně přeloženo znamená: Prosíme tě, svatý Pane, Všemohoucí Otče, věčný Bože: abys ráčil toto znamení kříže požehnat, ať je léčivem k spáse lidskému rodu, základem víry, podporou dobrých skutků, vykoupením duší; ať je útěchou, ochranou a stráží proti krutým ranám nepřátel.)

Orémus.
Béne † dic, Dómine Jesu Christe, hanc Crucem, per quam eripuísti mundum a potestáte daemonum, et superásti passióne tua suggestórem peccáti, qui gaudébat in praevaricatióne primi hóminis per ligni vétiti sumptiónem.
Zde je vloženo kropení svěcenou vodou. Sanctificétur hoc signum Crucis in nómine Pa † tris, et Fí † lii, et Spíritus † Sancti; ut orántes, inclinantésque se propter Dóminum ante istam Crucem, invéniant córporis et ánimae sanitátem. Per eúndem Christum, Dóminum nostrum. R. Amen.
(Což volně přeloženo znamená: Požehnej, Pane Ježíši Kriste, tento kříž, skrze nějž jsi vyrval svět z moci ďábla a přemohls svým utrpením našeptávače hříchu, který se radoval z Adamovy prohry, k níž došlo prostřednictvím stromu v rajské zahradě. - Ať je posvěceno toto znamení kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, aby ti, kdo se pod tímto křížem modlí a skrze něj se klaní Pánu, našli zdraví těla i duše. Skrze téhož Krista, našeho Pána. Amen.)

Pak pan velmistr s farářem uctili kříž pokleknutím. Gondola sjela zpět na zem, její osádka vystoupila a obřad pokračoval závěrečným požehnáním:

Velmistr:
Pán s vámi.
I s tebou
Farář vyzval lid:
Skloňte se před Bohem, a přijměte požehnání:
Velmistr:
Milosrdný Bůh nás volá, abychom i v utrpení následovali příklad lásky jeho Syna: ať vám dá věrnost a vytrvalost ve službě a provází vás svým požehnáním.
Amen.
Ukřižovaný Kristus nás svou smrtí vysvobodil ze smrti věčné. Ať vás naučí žít pro druhé a dá vám účast na svém věčném životě.
Amen.
Ukřižovaný Kristus se pro nás ponížil až k smrti: ať vám dá ducha pokory a povýší vás k slávě vzkříšení.
Amen.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Jděte ve jménu Páně.
Bohu díky.

Po této oficiální části programu, které byli přítomni i volení zástupci našeho města, následovalo neformální setkání s pohoštěním na faře.

  
Farní pouť 2012
Farní pouť 2012
Farní pouť 2012
Farní pouť 2012
Farní pouť 2012
Farní pouť 2012
Farní pouť 2012
Farní pouť 2012
Farní pouť 2012
Farní pouť 2012
Farní pouť 2012
Farní pouť 2012
Farní pouť 2012
Farní pouť 2012
Farní pouť 2012