Česky / Deutsch

Římskokatolické farnosti ve Františkových Lázních

Boží Tělo 2009


(stiskem klávesy F11 zvětšíte okno prohlížeče)
(kliknutím na obrázek ho zvětšíte, klávesou ESC zavřete)
Zpět do Fotogalerie 2009
  
Boží Tělo 2009
Venkovní oltář na farní zahradě je připraven.
 
Boží Tělo 2009
Hudebníci nastartováni.
 
Boží Tělo 2009
Kostel se plní lidmi.
 
 
Boží Tělo 2009
Mše svatá je zahájena.
 
  
Boží Tělo 2009
„Očisť, Pane, mé srdce, abych správně zvěstoval Evangelium.“
Boží Tělo 2009
V kostele jako v lese.
 
 
 
Boží Tělo 2009
„Ať se před Tebou staneme obětí, která se Ti zalíbí.“
 
Boží Tělo 2009
„Modleme se, aby Bůh přijal oběť své Církve!“
 
  
Boží Tělo 2009
„Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel.“
 
Boží Tělo 2009
„Shlédni na nás s vlídnou a jasnou tváří, Pane.“
Boží Tělo 2009
„Nebudete-li jako děti, do Božího království nevejdete!“
Boží Tělo 2009
„Přijetí svátosti Tvého Těla ať nás posilní.“
 
  
Boží Tělo 2009
„Sióne, chval Spasitele… chvalozpěvy Jemu pěj.“
Boží Tělo 2009
„Tělo Kristovo ať mě zachová k životu věčnému.“
 
Boží Tělo 2009
„Dny člověka jsou jako polní kvítí…“
 
 
Boží Tělo 2009
„Tobě, Pane, přísluší chvála a klanění.“
 
 
  
Boží Tělo 2009
Instruktáž k průvodu…
 
 
Boží Tělo 2009
… může být i legrace.
 
 
Boží Tělo 2009
Nejsvětější Svátost je vystavena…
 
Boží Tělo 2009
… a připravuje se kadidlo k jejímu uctění.
  
Boží Tělo 2009
Opodál čekají muži…
 
Boží Tělo 2009
… kteří ponesou baldachýn.
Boží Tělo 2009
Ještě chvíli, a průvod začne.
Boží Tělo 2009
Hudba předchází.
 
  
Boží Tělo 2009
Janička svědomitě sype kytičky.
 
Boží Tělo 2009
Eucharistie je přenášena do zahrady.
Boží Tělo 2009
Baldachýn účinně chrání před sluncem.
 
Boží Tělo 2009
Průvod směřuje do farní zahrady...
 
  
Boží Tělo 2009
… kde je Eucharistie uložena na oltáři.
 
Boží Tělo 2009
Zahrádka samozřejmě nemůže všechny lidi pojmout.
Boží Tělo 2009
„Chceme se modlit. Nejen za nás,...
 
Boží Tělo 2009
„Budeme procházet kolem našich příbytků, ...
  
Boží Tělo 2009
„Pane Ježíši, děkujeme ti za chléb a víno, ...
 
Boží Tělo 2009
„Dej, Pane, ať jsme všichni hodni tvé lásky, důvěry a tvého přátelství.“
Boží Tělo 2009
„Pane Ježíši, průvodem naším městem chceme nyní ...
Boží Tělo 2009
„Skrze službu kněží dáváš, Pane, Církvi i tuto svátost. ...
 
  
Boží Tělo 2009
„Dej ať tvá Církev je stále věrná tvému slovu, ...
 
Boží Tělo 2009
„Pomáhej, Pane, kněžím, aby byli dobrými otci farních rodin ...
Boží Tělo 2009
„Pošli našim kněžím a farnostem dostatek spolupracovníků
 
Boží Tělo 2009
„Pane Ježíši, ty jsi pánem vinice a žní. ...
 
 
  
Boží Tělo 2009
„Bože, tys nám daroval pravý nebeský Chléb; ...
Boží Tělo 2009
„Eucharistie je pramenem naší křesťanské věrnosti ...
Boží Tělo 2009
„Ať křesťanská láska vytváří v našich rodinách domov,
Boží Tělo 2009
„Dnes kráčíš s námi po našich cestách. ...
 
  
Boží Tělo 2009
„Pane Ježíši, ty jsi žil na zemi v lidské rodině ...
 
Boží Tělo 2009
„Pane Ježíši, svým vtělením jsi přijal také zemi za svůj domov, ...
Boží Tělo 2009
„Pane Ježíši, s tebou chceme nyní velebit tvého Otce, Pána nebe a země.“
Boží Tělo 2009
„My, kteří se lopotíme a jsme obtíženi, vyznáváme, že ...